hoedjes

 

Verslag van de jaarvergadering

woensdag 10 oktober 2018

Voorzitter Anny Hermans opent de vergadering met een welkom aan allen en ook aan het duo  Mónica Coronado & Manito, die na de vergadering gaan optreden.

Speciaal welkom voor de nieuwe leden, wij hopen dat jullie een goede plek vinden of al hebben gevonden in onze vereniging. We zullen elkaar vaak ontmoeten tijdens onze activiteiten en cursussen.

 

Jaarverslag 1 juni 2017 t/m 31 mei 2018

Via een powerpoint presentatie wordt een overzicht gegeven van het afgelopen verenigingsjaar.

Het bestuur wordt aan de hand van foto's voorgesteld aan de vergadering.

 

De voorzitter vraagt een korte stilte om het overlijden te gedenken van onze leden: Annemarie Bartels- van Erve en Marie-Louise Weerts.

Het bestuur wil graag meeleven met verdrietige maar ook met blije momenten en maakt haar excuses indien we leden vergeten zijn. Voor informatie is het bestuur afhankelijk van de leden.

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  is vastgesteld en opgenomen in het programmaboekje, op de website KVG Berkel-Enschot e.o. en in het Huishoudelijk Reglement, dat na de jaarvergadering ook op de website wordt geplaatst.

 

Externe contacten bestuur

Het bestuur heeft ook externe contacten.

Zowel tijdens bijeenkomsten met het Gewest Midden Brabant , als met andere gewesten binnen Brabant worden ervaringen van de besturen uitgewisseld.  

Jaarlijks is er contact mogelijk met de Provinciale Vrouwenraad.

Het bestuur van het KVG neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Advies van de gebruikers van CC De Schalm/Ons Koningsoord.

Platform 533 is opgericht om, na inventarisatie van de behoefte bij de gebruikers van Cultureel centrum de Schalm, een grote multifunctionele zaal te realiseren naast Koningsoord.

Sinds kort maakt KVG deel uit van het onlangs opgericht nieuw sociaal netwerk Platform Welzijn.

 

Digitalisering leden- en cursusadministratie

Cora Hoes heeft met veel tijd en energie een goed eigentijds functionerende leden- en cursusadministratie opgezet. Om dit ook echt goed te kunnen laten lopen, vraagt zij aan de leden extra aandacht bij het invullen van de inschrijvingen en vraagt goed te letten op de juiste dag van de activiteiten en verzoekt de leden zich te houden aan de inschrijftermijn. Zelfs als u op vakantie bent, kunt u overal inloggen op de website van het KVG. Digitaal inschrijven, maar vooral  tijdig digitaal afmelden via netietivitca.[antispam].@kvgberkelenschot.nl voor de activiteiten en afmelden bij de contactpersonen voor de cursussen, is daarom altijd mogelijk.

Als we proberen deze richtlijnen te volgen, zal dat bijdragen aan een soepel verloop van de organisatie van activiteiten.

Het aantal leden per 31 mei was 395. Het afgelopen jaar hebben 26 leden zich afgemeld en 39 leden zich aangemeld.

De uitleg over de film kunt u op de website bekijken onder de knop: “berichten”

De website is in een nieuw modern jasje gestoken en wordt beheerd door de nieuwe webmaster Cora en haar dochter Ingrid Smeets- Hoes.  

 

Financieel overzicht

Het financieel overzicht boekjaar juni 2017 t/m 31 mei 2018  ligt voor en tijdens de vergadering ter inzage. Bij het financieel overzicht deelt penningmeester Wilma van Lieshout mee dat we een gezonde financiële vereniging zijn, maar dat er het afgelopen jaar extra uitgaven zijn geweest voor uitbreiding van e-captain , een nieuwe website, voor software en helpdesk.  

Wilma vraagt de leden met klem pas te betalen als de factuur binnen is. Op een andere wijze betalen schept verwarring.

De kascontrolecommissie, de dames Ardie Hermsen en Roos van Oostrum, heeft de financiële zaken bekeken en goedgekeurd. De vergadering verleent décharge aan de penningmeester voor het goede gevoerde beleid. De penningmeester bedankt beide dames van de kascommissie voor hun werk, hun bloemetje staat al thuis. Ardie Hermsen is aftredend. Letty van de Broek stelt zich beschikbaar als nieuw lid voor de kascommissie.

 

Terugblik op het programma

Vooral Mieke Baas en Marij van Spreeuwel organiseren samen de activiteiten. Mieke al heel wat jaartjes en Marij sinds anderhalf jaar. Volgens Marij is ze besmet met het KVG virus. Het was een succesvol jaar met veel belangstelling voor de activiteiten. Het lukt hen steeds weer nieuwe activiteiten te ontplooien en de reacties van de deelnemers zijn dan ook zeer positief.

 

Bestuursmutaties

Mieke Baas is aftredend en begint met veel plezier aan een nieuwe periode als vice-voorzitter en organisator van activiteiten.

Wilma van Lieshout is aftredend en herkiesbaar. “Geef mij maar de cijfertjes” waarmee zij als penningmeester weer graag aan een nieuwe periode begint.

De leden hebben vol waardering positief gereageerd bij deze herverkiezingen voor een periode van 3 jaar.

De voorzitter  bedankt Mieke en Wilma voor hun grote inzet.

Corry Brekelmans neemt over een jaar afscheid als secretaris van het KVG.

Indien u belangstelling heeft voor een functie in het bestuur, schroom niet u te melden.

 

Voorzitter Anny Hermans is aftredend.

Nadat zij gestopt was met werken heeft zij 5 jaar geleden de nieuwe uitdaging aangenomen als voorzitter plaats te nemen in het bestuur van het KVG.  Zij heeft in deze periode zaken op elkaar kunnen afstemmen. “Koester de dromen van je jeugd” , dat heeft haar hier gebracht en ze is dankbaar dat zij deze jaren het voorzitterschap heeft mogen vervullen en veel dames heeft mogen ontmoeten.

Anny bedankt het bestuur voor hun samen werking en sluit af met enkele dichtregels van Huub Oosterhuis.

Zoals u in de brief van 4 september jl. hebt kunnen lezen, heeft Antoinette Lombarts zich bereid verklaard de functie van voorzitter, als interim-voorzitter, tot de volgende algemene ledenvergadering  2019 ter vervullen.

Anny geeft het woord aan Antoinette Lombarts, die een paar maanden heeft meegelopen in het bestuur en wenst haar veel succes.

Antoinette stelt zich voor en krijgt van de voorzitter de voorzittershamer en de bestuursbadge aangereikt.

Vice-voorzitter Mieke krijgt het woord. Zij bedankt Anny voor haar inzet, haar vele werk voor het KVG, waaronder wijziging van de statuten,het bijzondere boek bij het 40 jarig jubileum dat onder haar leiding tot stand kwam en de goede trouwe vertegenwoordiging bij het Gewest. 

We hebben met een feestelijk tintje afscheid van haar als voorzitter genomen. Bij een afscheid is het beter tot ziens, dan vaarwel. Met een mooi boeket bloemen is het dus: “ Anny tot ziens”

 

Dankwoord

De voorzitter spreekt een dankwoord uit voor alle dames die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de vereniging: in bestuur, commissies, organisatie cultuurhistorische groep, de organisatie van de culturele groep en de hand- en spandiensten door velen.  

Een speciaal woord van dank aan Marco en Willi Rutters voor de opmaak en verzorging van het boekje en het onderhouden van de website van het KVG.

 Anny spreekt haar waardering uit voor de vrouwen in de twintigste eeuw; zij hebben de weg vrij gemaakt om het vrouwengilde op deze wijze, een gezicht te geven.

 

Vooruitblik

We hopen op een goed verenigingsjaar met weer een gevarieerd programma, waar ieder iets van haar gading kan vinden. Begin december ligt het nieuwe programmaboekje bij u in de bus. Laten we er samen een goed jaar van maken!

 

Zoals ieder jaar kiezen we een goed doel voor een donatie. We kijken niet alleen naar onszelf maar ook naar anderen. Dit jaar hebben we gekozen voor een donatie aan de Stichting “WensAmbulance Brabant”, deze brengt terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek, begeleid door professionele vrijwilligers. Ambassadeur dhr. Barry van Brakel heeft de donatie in ontvangst genomen en komt graag terug voor een uitgebreidere toelichting over deze waardevolle bijzondere stichting. 

 

De avond werd voortgezet met een optreden van het duo Mónica Coronado & Manito met “Melodías del Corazón”, sfeervolle liederen over liefde, strijd en emoties, met hartstocht vertolkt.

Na afsluiting met een drankje in de foyer kunnen we terugkijken op een sfeervolle jaarvergadering.

 

Verslag: Corry Brekelmans-Broers,

 secretaris

 

 

© KVG Berkel-Enschot e.o. 2021-2022