KVG Berkel-Enschot e.o.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
behorend bij de Statuten Katholiek Vrouwengilde Berkel-Enschot
en omgeving zoals deze luiden na de wijziging van
7 december 2016.

A. LIDMAATSCHAP

 1. Door het feit van toetreding onderwerpen de leden zich aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en voorts aan de door het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering te nemen besluiten.
 2. De leden hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen en voorstellen ter behandeling in de ledenvergadering bij het bestuur in te dienen.
 3. De leden verplichten zich de contributie over het verenigingsjaar in de eerste twee maanden van het verenigingsjaar te voldoen.
 4. Bij niet-tijdige betaling van de contributie worden administratiekosten in rekening gebracht.

B. BESTUUR

 1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.
 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt dit gewenst acht, doch tenminste tweemaal per jaar.
 3. De bestuursvergaderingen worden belegd door de voorzitter of door degene die hem vervangt. De secretaris roept de bestuursleden op tot de bestuursvergadering en maakt van de vergadering de notulen op.
 4. De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering te beleggen wanneer tenminste twee bestuursleden dat schriftelijk verzoeken onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Heeft de voorzitter niet binnen drie weken aan dit verzoek voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf een vergadering beleggen.
 5. Bestuursvergaderingen moeten met een termijn van tenminste zeven dagen schriftelijk bijeengeroepen worden. De uitnodiging voor de bestuursvergadering vermeldt de te behandelen onderwerpen.
 6. Jaarlijks moet een bestuursvergadering gehouden worden in welke vergadering in de vacatures wegens aftreding ingevolge artikel 9 lid 4 en 5 van de statuten wordt voorzien.
 7. Het rooster van aftreden zoals bedoeld in artikel 9 lid 5 van de statuten moet zodanig zijn opgesteld dat de leden van het bestuur zitting hebben voor een periode van drie jaar. Voorzitter en secretaris kunnen niet gelijktijdig aftreden.

C. PRIVACYBELEID

 1. KVG Berkel-Enschot e.o. houdt zich aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
 2. KVG BE e.o. verwerkt de volgende persoonsgegevens van de leden:naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer. 
 3. Doel van de in lid 2 bedoelde gegevensverwerking is contact mogelijk te maken over het lidmaatschap, het versturen van uitnodigingen, het kunnen bellen of e-mailen indien nodig, het aanmaken van een inlogcode waarmee de leden kunnen inloggen op de website en het verwerken van betalingen.
 4. Het bestuur ziet er op toe dat leden die te maken hebben met persoonsgegevens, zoals bestuursleden en contactpersonen, met zorgvuldigheid en respect omgaan met de persoonsgegevens. Daartoe tekenen deze personen een geheimhoudingsverklaring.
 5. Het bestuur wijst een bestuurslid aan bij wie de leden in het kader van het privacybeleid terecht kunnen met vragen, opmerkingen en ervaringen.
 6. Het privacybeleid is door het bestuur in mei 2018 vastgesteld en daarna gepubliceerd op de website van KVG Berkel-Enschot e.o.


Artikel C is toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement in de Algemene
Ledenvergadering van 10 oktober 2018.