hoedjes

 
jaarverslag

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING                                    woensdag 9 oktober 2019

Namens het bestuur heet Antoinette Lombarts als voorzitter a.i. iedereen hartelijk welkom.

De jaarvergadering gaat van start met een toneelstukje van en door leden uit ons eigen midden: een monoloog van Lot Vekemans, onderbroken door sketches van eigen hand, een ware co-productie, onder leiding van Joris van Midde. Hiermee wordt stilgestaan bij het 45-jarig bestaan van onze KVG.

Er is met de gedachte gespeeld hier in Ons Koningsoord een expositie van kunstwerken van eigen leden te houden maar dat komt hopelijk op een ander moment, als de muren beschikbaar zijn en daarvoor gereserveerd kunnen worden.

Na dit spetterende  optreden spreekt Antoinette de dames van het toneel vol lof toe. Zij zegt Joris van Midde dank voor zijn regie en coaching alsmede voor de heel inspirerende en prettige samenwerking. Vervolgens opent zij de jaarvergadering 2019. Zij geeft aan dat het fijn is om als bestuur zo’n officieel moment te hebben. Zij vraagt een moment stilte voor de ons ontvallen leden, t.w. Tineke Louwerse en Ria van de Meer-Keller.

Antoinette memoreert het jubileum dat we nu vieren en citeert daarbij regels uit de zojuist gedeclameerde monoloog: dat wij hoeders zijn (gebleven) van waarden, niet van normen. En dat wij na 45 jaar nog níet zijn verdwenen! Het thema van onze vereniging (“Vrouwen dragen de wereld”)  beklemtoont ook de maatschappelijke betrokkenheid van onze vereniging en de inviduele inzet van vele dames in dezen.

BESTUURSMUTATIES. De tijd is aangebroken voor het afscheid van Corry Brekelmans-Broers, onze secretaris, die haar functie met zoveel zorgvuldigheid en toewijding sinds 2012 heeft vervuld. Corry was als de rechterhand van de huidige voorzitter én van de voorzitters die Antoinette voorgingen. “Corry, heel hartelijk dank en veel geluk nu je meer aandacht gaat besteden aan andere personen en zaken, die je ook lief zijn.”. Haar functie wordt overgenomen door Marij van Spreeuwel. Haar wordt heel veel succes gewenst. Voor Cora Hoes-Staleman zit de bestuurstermijn erop maar Cora gáát voor een nieuwe termijn en dat wordt in dank aanvaard. Met het vertrek van Corry is een nieuwe vacature ontstaan. Half september is aan de leden de voordracht van Ria Miedema-Kennis kenbaar gemaakt. Hierop zijn alleen maar positieve reacties gekomen, waarmee haar bestuurslidmaatschap een feit is. De voorzitter wenst haar een warm welkom. Haar functie als voorzitter is – zoals vanaf het begin bekend was – ad interim en daarom zou het zo gewaardeerd worden als er in navolging van Ria een van de leden de stap maakt om het bestuur te komen versterken. Wie graag mee wil organiseren en iets wil betekenen voor de leden (en er veel voldoening voor terugkrijgt) komt binnen dit gezellig functionerend team goed tot haar recht.

De dames van de Cultuurhistorische groep (Elly, Truus en Yolande, mede namens Ingrid) overhandigen in aangevraagde spreektijd een prachtige roos met een gouden randje aan de bestuursleden, als dank en waardering voor hun bestuurswerkzaamheden.

TERUGBLIK. Met het toneelstukje is een ludieke terugblik gegeven op de afgelopen jaren. Met trots kan gezegd worden dat het goed gaat met onze vereniging. Nagenoeg alle leden kunnen omgaan met digitale aanmelding en daarnaast weet iedereen ons zonodig te vinden voor persoonlijke  zaken.

FINANCIEEL OVERZICHT boekjaar 1 juni 2018 t/m 31 mei 2019. Het financieel jaarverslag heeft voor de leden ter inzage gelegen. Roos van Oostrum en Letty van de Broek hebben als kascommissie de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Hen wordt dank gezegd voor de controle;  zij waren te spreken over de transparantie en uitgebreidheid van het verslag, nauwgezet samengesteld door de penningmeester, Wilma van Lieshout. De vergadering verleent het bestuur vervolgens décharge voor het gevoerde beleid. Els Dankers neemt de taak van Roos over voor de kascontrole.

DIVERSEN.

Deelname aan activiteiten: is een feit na aanmelding bij ontvangst van de bevestiging én ontvangst van de nota (en betaling). Op de besloten pagina van de website is de inschrijving (of plaatsing op de wachtlijst) van elk lid persoonlijk zichtbaar.

Nieuwe leden: Dit jaar is er geen speciale infomiddag; wel worden zij van harte welkom geheten. Zij nemen al volop deel aan diverse activiteiten e.a., waardoor zij spontaan wegwijs worden gemaakt in onze vereniging.

Literair café. Voor ons was het financieel te belastend om gerenommeerde schrijvers uit te kunnen blijven nodigen. Daarom is er een samenwerking tot stand gekomen met KBO, CC De Schalm en de Bibliotheek. Onze KVG doet jaarlijks een donatie om dit café in stand te houden.

Carpooling. Heeft de aandacht van het bestuur én is er ook voorstander van. Het is echter niet zo simpel als het lijkt. De suggestie wordt gedaan om ook zelf in je omgeving na te gaan of je met iemand mee kunt rijden.

Dank. De voorzitter dankt iedereen die zich op welke manier dan ook inzet om onze vereniging te laten bloeien. Wat hierbij geldt is: binnen het bestuur en binnen de leden kan samen zóveel méér.

DONATIE. Met de donatie t.b.v. € 375,- aan Karin de Jong, ambassadeur van de Johan Stekelenburg Stichting, wordt een goede traditie in stand gehouden. De doelstelling van deze stichting is het stimuleren van maatschappelijke participatie voor kinderen in de Tilburgse samenleving, zoals deelname aan schoolreisjes, skateles e.a. Het betreft altijd schrijnende situaties, waarbij kinderen worden uitgesloten van vriendengroepjes. Op dit moment wordt veel gedaan aan het zgn ‘beddenproject’: kinderen, die dat hard nodig hebben, voorzien van een bed, een matras en beddengoed, wat voor ons de gewoonste zaak van de wereld is.

SLUITING. De voorzitter sluit hierna de vergadering en nodigt iedereen uit om beneden in de foyer samen te toasten op dit lustrum en onze mooie vereniging. Na de pauze zetten we de avond voort met een bijzonder muzikaal optreden door De Blauwe Schuyt (Inge IJpelaar en Willem Gerritsen) die middeleeuwse muziek op vele bijzondere instrumenten van toen ten gehore brengt.

En na hun boeiend optreden de slotwoorden: “Wij zijn nog niet verdwenen en wij gaan ook niet verdwijnen. Óp naar de 50!”

 

Marij van Spreeuwel

© KVG Berkel-Enschot e.o. 2021-2022